🚕 กฏแท็กซี่ เซิฟ Naoke RolePlay
1. แท็กซี่สามารถแต่งตัวยังไงก็ได้แล้วแต่ชอบ
2. แท็กซี่สามารถใช้รถส่วนตัวหรือรถหน่วยงานก็ได้
3. แท็กซี่สามารถเล่นบทบาทเป็นโจรได้ เช่น การขนยา , การปล้น [แท็กซี่ปล้นได้ไม่เกิน 5. ครั้ง ต่อวัน, การจี้ [แท็กซี่ไม่สามารถจี้ผู้โดยสารที่กำลังใช้บริการแท็กซี่อยู่ ครั้งแรกลดยศ ครั้งสองปลด]
4. แท็กซี่ต้องพูดสุภาพกับผู้โดยสาร
5. แท็กซี่ต้องใส่ แทค แท็กซี่เวลาทำงานทุกครั้ง [ครั้งแรกลดยศ ครั้งสองปลด]
6. ถ้าแท็กซี่ไม่มาออนเกิน 3 วัน ปลด ยกเว้นจะแจ้งล่วงหน้า


Copyright © 2019 Neon-Studio All Right Reserved
By Chaiwat Thanaruang | NEON-STUDIO